Mô hình CAMELS trong Quản trị rủi ro Ngân hàng

Phân tích theo mô hình CAMELS là một phương pháp phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của một Ngân hàng. Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa trên 6 yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một Ngân hàng, đó là: Mức độ an toàn vốn; … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.