Luyện thi Kho bạc Nhà nước năm 2022

Thông tin chung

 • Khai giảng:

  27/02/2022

 • Ca học:

  Trong tuần & Cuối tuần

 • Giờ học:

  18h30 - 21h00

 • Ngày học:

  27/2/2022

 • Thời lượng:

  30 buổi

 • Học phí:

  5.600.000 vnđ

Học phí học online ưu đãi 5.200.000 vnđ Học phí học offline ưu đãi 5.200.000 vnđ
Đăng ký tư vấn thông tin khoá học

Lợi ích khi tham dự khóa học

 • Được hệ thống hóa kiến thức chuyên ngành
 • Hệ thống tổng quát các kiến thức pháp luật
 • Đi sâu các kiến thức chuyên ngành, từ lý thuyết đến thực tế
 • Mẫu Đề thi Kho bạc nhà nước từ năm 2014 đến nay

Đối tượng tham gia

Giảng viên của chương trình được lựa chọn từ các giảng viên tốt nhất của UB Academy, đã & đang giữ chức vụ Cán bộ Quản lý, với 5 năm kinh nghiệm đào tạo thi tuyển Công chức Nhà nước.

Timeline chi tiết của Khoá học

Chương trình sử dụng 100% nội dung thi THỰC TẾ của Kho bạc Nhà nước làm Tài liệu đào tạo.

Kết cấu chương trình được xây dựng bóc tách theo từng phần. Theo đó, các nội dung kiến thức có sự kết nối trực tiếp với Đề thi, đảm bảo Học viên nắm vững & hiểu rõ cách thức ra đề thi của Kho bạc Nhà nước.

Chương trình đào tạo 3 phần Kiến thức, bao gồm:

 • Kiến thức chung & Pháp luật (mới nhất)
 • Kiến thức Kế toán Tài chính (mới nhất)
 • Luyện Tiếng Anh

Học phần 1: Hệ thống Kiến thức Văn bản Pháp luật (06 buổi)

(1) Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

– Chuyên đề Nhà nước trong Hệ thống chính trị.

– Chuyên đề Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

(2) Hiến pháp năm 2013.

(3) Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

(4) Luật Cán bộ công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

(5) Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019.

(6) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

(7) Quyết định 26/2015/QĐ-TTg ngày 8/7/2015 quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

(8) Quyết định 1618/QĐ-BTC ngày 22/8/2019 quy định Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở Tỉnh/TP trực thuộc Trung ương.

(9) Quyết định số 1959/QĐ-BTC, ngày 28/9/2015 quy định về Cơ cấu tổ chức của các Vụ & văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước

(10) Quyết định 4237/QĐ-KBNN ngày 8/9/2017 quy định về Nhiệm vụ, Quyền hạn của các Phòng & văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước ở Tỉnh/TP trực thuộc Trung ương.

Đây là phần Nội dung kiến thức Rộng, đòi hỏi Ứng viên có khả năng bao quát, tổng hợp vấn đề & kết nối liên hệ các phần kiến thức với nhau.

Học phần 2: Hệ thống kiến thức về Tiếng Anh (06 buổi)

UB Academy đào tạo trực tiếp phần kiến thức thi tuyển mà rất nhiều Ứng viên e ngại, đó chính là “Tiếng Anh”. Nội dung Kiến thức được Tổng hợp & Xây dựng theo format:

 • Tổng hợp các Kiến thức trọng tâm thường gặp trong Đề thi
 • Tài liệu Trắc nghiệm nghiệp vụ được biên soạn theo các nội dung CHẮC CHẮN THI
 • Giải đáp trực tiếp đề thi trong 4 năm gần nhất (cập nhật đề thi đến năm 2021)
 • Hệ thống câu hỏi ôn tập bố cục theo từng phần tương ứng

Lưu ý: UB Academy cam kết đào tạo từ trình độ MẤT GỐC Tiếng Anh, đảm bảo Đủ vượt qua 50% mức điểm An toàn của Vòng 1.

Học phần 3: Nghiệp vụ chuyên ngành: Các luật Quan trọng (12 buổi)

VỚI VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN NGHIỆP VỤ

 • (Hệ thống Kiến thức) Quản lý Tài chính Công
 • (Hệ thống Kiến thức) Quản lý Thu/Chi ngân sách nhà nước
 • (Hệ thống Kiến thức) Quản lý tài chính của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công
 • (Văn bản Pháp luật) Luật ngân sách số 83/2015/QH13 năm 2015 (Thi tuyển năm 2017)
 • (Văn bản Pháp luật) Nghị định số 163/2016/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước (Thi tuyển năm 2017)
 • (Văn bản Pháp luật) Thông tư số 342/2016/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 163/2016/ND-CP (Thi tuyển năm 2017)
 • (Văn bản Pháp luật) Nghị định 16/2015/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.
 • (Văn bản Pháp luật) Nghị định 12/2020/ND-CP Quy định về Tổ chức Thành lập Đơn vị sự nghiệp công lập
 • (Văn bản Pháp luật) Luật đầu tư công số 49/2014/QH13,
 • (Văn bản tham khảo) Luật đấu thầu số 43/2013/QH13,
 • (Văn bản tham khảo) Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13,
 • (Văn bản tham khảo) Luật khiếu nại số 02/2011/QH13,
 • (Văn bản tham khảo) Luật tố cáo số 03/2011/QH13

VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN:

 • (Hệ thống Kiến thức) Kế toán Ngân sách Nhà nước
 • (Hệ thống Kiến thức) Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
 • (Hệ thống Kiến thức) Kế toán Quản trị công
 • (Hệ thống Kiến thức) Tổ chức công tác Kế toán công
 • (Văn bản Pháp luật) Luật kế toán số 14/VBHN-VPQH năm 2019. (Thi tuyển năm 2017)
 • (Văn bản Pháp luật) Nghị định số 174/2016/ND-CP hướng dẫn về Luật kế toán
 • (Văn bản Pháp luật) Luật ngân sách số 83/2015/QH13 năm 2015 (Thi tuyển năm 2017)
 • (Văn bản Pháp luật) Nghị định số 163/2016/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước (Thi tuyển năm 2017)
 • (Văn bản Pháp luật) Thông tư 08/2013/TT – BTC hướng dẫn thực hiện Kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Nghiệp vụ Kho bạc
 • (Văn bản Pháp luật) Nghị định 25/2017/ND-CP về Báo cáo Tài chính nhà nước (Thi tuyển năm 2017)
 • (Văn bản tham khảo) Luật quản lý nợ công
 • (Văn bản tham khảo) Chuẩn mực kế toán công quốc tế
 • (Văn bản tham khảo) Chế độ kế toán NSNN
 • (Văn bản tham khảo) Công văn 388/CV – KBNN
 • (Văn bản tham khảo) Quyết định 1544/2014/QĐ-BTC về chế độ kế toán nghiệp vụ thuế nội địa tại cơ quan thuế;
 • (Văn bản tham khảo) Thông tư 212/2014/TT-BTC về chế độ kế toán nghiệp vụ thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu;
 • (Văn bản tham khảo) Thông tư 174/2015/TT-BTC về chế độ kế toán nghiệp vụ thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; (thông tư thay thế thông tư 212/2014/TT-BTC)

Tất cả các buổi học đều bao gồm Đề thi + Bài học + Kiến thức tổng quan & các nội dung Tổng ôn tập, có sự kèm cặp Hỗ trợ TRỰC TIẾP của Giảng viên.

Học phần 4: Giải mẫu đề thi trực tiếp của Kho bạc Nhà nước trong 4 năm gần nhất

Học viên sẽ tham gia các buổi thi trực tiếp do UB Academy tổ chức, được biên soạn trực tiếp từ nội dung thi THỰC TẾ của Kho bạc Nhà nước từ năm 2014.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Chi tiết chính sách học phí

Lựa chọn 1: Học đầy đủ chương trình, tổng cộng là 30 buổi học. Học phí: 5.600.000đ.

Lựa chọn 2: Học Kiến thức chung & Nghiệp vụ, không học Tiếng Anh, tổng cộng là 24 buổi học. Học phí: 5.400.000đ.

Lựa chọn 3: Học Nghiệp vụ, tổng cộng là 22 buổi (gồm 16 buổi học & 6 buổi tổng ôn + làm đề). Học phí: 5.200.000đ.

Lựa chọn 4: Học Vòng 1 (Kiến thức chung & Tiếng anh) (12 buổi). Học phí: 3.200.000đ.

(*) Giảm Học phí 400.000 VND khi Học viên đăng ký đến hết ngày 25/02/2022

(*) Giảm Học phí 600.000 VND với các Học viên đăng ký theo nhóm 3 người & Cựu học viên UB

(*) Giảm Học phí 1.000.000 VND đối với Học viên đã từng tham gia chương trình Luyện thi Công chức tại UB

 

Hình thức, thời lượng và lịch học

Hình thức học

Áp dụng 2 hình thức học: Học trực tiếp tại Hà Nội & Học Online trên máy tính.

Học trực tiếp (offline) tại khu vực Hà Nội, học viên ở các tỉnh thành khác không có điều kiện học trực tiếp sẽ được học online (livestream) trực tiếp (giờ học và nội dung học như lớp offline). Học viên có thể XEM LẠI Video nếu bị vắng bất kỳ buổi học nào, không giới hạn số lần & thời gian học.

CHÚ Ý: Hình thức học tập Online của UB Academy có các điểm NỔI TRỘI như sau:

 • Học & đàm thoại trực tiếp với Giảng viên
 • Lưu trữ Video bài giảng, có thể xem lại không giới hạn
 • Tương tác song song với các Học viên Online
 • Hệ thống đường truyền Ổn định, Tín hiệu tốt

Khai giảng:  13h30 Chiều Chủ nhật (ngày 27/02/2022)

Thời lượng học & Lịch học: 30 buổi học (trong đó gồm 24 buổi học trên lớp & 6 buổi Tổng ôn, Chữa đề thi)

Chương trình chia làm 4 Học phần:

 • Học phần 1: Kiến thức chung (06 buổi)
 • Học phần 2: Tiếng Anh (06 buổi)
 • Học phần 3: Nghiệp vụ (12 buổi)
 • Học phần 4: Tổng ôn tập & Làm đề thi (06 buổi)

Lịch học cố định: Tối thứ 5 & Chiều Chủ nhật

Giờ học cụ thể: Chiều từ 13h30 – 18h00; Tối từ 18h30 – 21h00

Địa điểm học trực tiếp

Tầng 4, Số 273 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 

(*) Các bạn học viên Online sẽ học qua hệ thống phần mềm tương tác trực tiếp với Giảng viên (giờ học & nội dung học như lớp Offline)

CHÚ Ý: Phương thức học Online cho phép Học viên đàm thoại trực tiếp với Giảng viên. Học viên có quyền xem lại Video học tập sau từng buổi học.

Nội dung khóa huấn luyện

Kho bạc Nhà nước -  cơ quan đầu não của Bộ Tài Chính sẽ thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 trên phạm vi TOÀN QUỐC. Đây sẽ là đợt tuyển dụng quan trọng lớn nằm trong kế hoạch hoạt động năm của Bộ Tài Chính. Được trở thành Cán bộ Công chức của Kho bạc Nhà nước luôn là ước mơ & mục tiêu của rất nhiều Ứng viên, vì vậy, trong các đợt tuyển dụng luôn thu hút đông đảo sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Để chuẩn bị tốt cho đợt tuyển dụng lớn này; bạn cần có kế hoạch ôn tập, luyện thi Kho bạc Nhà nước hiệu quả. 

Kết cấu Đề thi Công chức

Nội dung thi tuyển bao gồm:

 • Môn Kiến thức chung
 • Môn Ngoại ngữ
 • Môn Nghiệp vụ chuyên ngành
Ứng viên cần trải qua 02 vòng thi, bao gồm:
 • Vòng 1: Áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính đối với 02 môn thi trắc nghiệm (Kiến thức chung, Ngoại ngữ).

Nội dung thi gồm 3 phần: Kiến thức chung (60 câu hỏi), thời gian thi 60 phút; Ngoại ngữ (30 câu hỏi) thời gian thi 30 phút.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Lưu ý: Đây là Vòng có tỷ lệ LOẠI trên 50%, vì mức độ Khó của Đề thi Tiếng Anh & độ Rộng của Đề thi Kiến thức chung.

 • Vòng 2: Những thí sinh thi đạt vòng 1 sẽ tiếp tục tham gia thi vòng 2 (thi viết); đối với bài thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành. Kiến thức thi tuyển về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của thí sinh dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Với mong muốn hỗ trợ ứng viên thi tuyển vào Kho bạc Nhà nước mùa tuyển dụng 2021, UB Academy chính thức khởi động chương trình đào tạo "Luyện thi Kho bạc Nhà nước năm 2021". 

Đây là chương trình được thiết kế phục vụ riêng cho các Ứng viên mong muốn thi tuyển vào Kho bạc Nhà nước. Khóa luyện thi dựa trên nền tảng xây dựng Nội dung Ôn tập bám sát nhất vào Bố cục Thi tuyển trong 6 năm gần nhất.

CHÚ Ý:

Chương trình có Cập nhật mẫu Đề thi đợt tuyển Kho bạc Nhà nước; học & làm theo nội dung thi tuyển thực tế.

Mục tiêu đào tạo của chương trình là: Luyện thi, bám sát Nội dung thi tuyển & Cam kết dạy từ Mất gốc (dù bạn không biết gì về Kiến thức về Tài chính, Kế toán). 

UB Academy TỰ HÀO là Trung tâm đào tạo UY TÍN ở Việt Nam về đào tạo & luyện thi Công chức Nhà nước.

Vị trí đào tạo của khóa Luyện thi Kho bạc Nhà nước

Chương trình phù hợp với các Ứng viên thi tuyển tại các vị trí như sau:

Với Kho bạc Nhà nước:

 • Vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ
 • Vị trí Kế toán viên
 • Vị trí Chuyên viên Tin học
 • Vị trí Văn thư lưu trữ

Đối tượng đào tạo của khóa học

Chương trình dành riêng cho các Ứng viên thuộc các trình độ & nhu cầu:

 • Người đã mất gốc kiến thức Tài chính Kế toán
 • Sinh viên đã tốt nghiệp khối Đại học Kinh tế
 • Người đã đi làm muốn thi tuyển Công chức Bộ Tài chính

CHÚ Ý:

Điểm ĐẶC BIỆT của chương trình là UB Academy CAM KẾT dạy từ trình độ MẤT GỐC (không có kiến thức nền tảng về Nghiệp vụ Kế toán Tài chính). Sau khi hoàn thành khóa học, Ứng viên có đủ kiến thức để đạt mức điểm An toàn.

Tất cả các Học viên đăng ký học đều được hướng dẫn Kèm cặp TRỰC TIẾP của Giảng viên, bao gồm các Kiến thức học tập trên lớp + Bài tập về nhà + Hệ thống Tổng ôn tập.

100% bài học trên lớp đều có Video ghi hình để xem lại, ôn tập lại kiến thức ở bất kỳ thời gian & địa điểm nào.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Giấy chứng nhận & cam kết

 • Học viên cần hệ thống hóa kiến thức về Kế toán Tài chính
 • Học viên ôn luyện thi Công chức Bộ Tài chính
 • Học viên học kiến thức Tài chính & Kế toán phục vụ công việc
 • Người đi làm khác có nhu cầu

Hướng dẫn nộp học phí

CÁCH 1: NỘP TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG UB ACADEMY

Thời gian thu học phí: Thứ 2 đến thứ 6 sáng từ 8h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h riêng thứ 7 từ 8h30 đến 11h30. Trường hợp đóng học phí vào giờ khác, vui lòng gọi Hotline để được hỗ trợ trước khi đến văn phòng. Địa chỉ cụ thể như sau:

Đăng ký & nhận tư vấn trực tiếp tại Văn phòng UB Hà Nội: 

 • Tầng 3 – Số 273 Đội Cấn – Phường Ngọc Hà – Ba Đình – TP. Hà Nội.
 • Hotline: 024.3999.2518 | Email: academy@ubgroup.vn

Đăng ký & nhận tư vấn trực tiếp tại Văn phòng UB TP. HCM:

 • Tầng 5, Số 62 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 • Hotline: 028.38.808.858 | Email: academy@ubgroup.vn

Hotline 24/7: 097.5151.777 (có thể sử dụng để nhắn tin ZALO)

CÁCH 2: CHUYỂN KHOẢN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Cú pháp chuyển khoản “Họ và tên – Số điện thoại – Công chức” (viết không dấu) về tài khoản sau:

 • Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Chuyên
 • Số tài khoản: 0011004290015
 • Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch

Bạn đăng ký học vui lòng chuyển khoản học phí với nội dung ghi chú như sau: Nguyen Van A – 0984.090.xxx – Công chức

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC