messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Văn bản quy định việc hạch toán kế toán Ngân hàng

Làm việc trong ngành liên quan đến hạch toán kế toán, nhân viên Ngân hàng cần phải nắm chắc những văn bản quy định; đảm bảo công việc được hoàn thành đúng quy định và không xảy ra sai sót.

hạch toán kế toán Ngân hàng

Văn bản quy định liên quan đến việc hạch toán kế toán Ngân hàng

1. Thông tư 35/2019/TT-NHNN Quy định về hạch toán kế toán tài sản cố định; công cụ; dụng cụ và vật liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Thông tư số: 10/2014/TT-NHNN Sửa đổi; bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản hạch toán kế toán các tổ chức tín dụng ban hành theo quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN.

3. Thông tư 19/2015/TT-NHNN Quy định hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng nhà nước Việt Nam.

4. Thông tư 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi; bổ sung một số điều của hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN và chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

5.Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ hạch toán kế toán doanh nghiệp.

6. Công văn 1687/NHNN-TCKT về ban hành hệ thống tài khoản kế toán.

7. Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.

8. Thông tư 49/2014/TT-NHNN sửa đổi Chế độ báo cáo tài chính đối với tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 16/2007/QĐ-NHNN và Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.

9. Nghị định 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng; chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính; đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước.

  • Văn bản quy định về lập báo cáo tài chính: Quyết định số 04/VBHN-NHNN ban hành chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng.

Kết luận

Những văn bản quy định liên quan đến việc hạch toán kế toán Ngân hàng được xem là “vật bất li thân” của dân kế toán. Bạn cần chú ý theo dõi tin tức thường xuyên để cập nhật những mẫu văn bản mới nhất.