messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Ngân hàng Nhà nước đang tuyển dụng những vị trí nào vào tháng 9/2023?

Bạn đang tìm kiếm 1 công việc công chức có mức thu nhập cao và công việc ổn định? Đừng bỏ lỡ các tin tuyển dụng của Ngân hàng Nhà nước trong tháng 9/2023 này! Cùng UB Academy tìm hiểu các vị trí mà Ngân hàng Nhà nước đang tuyển dụng nhé!

Bạn đang tìm kiếm 1 công việc công chức có mức thu nhập cao và công việc ổn định? Đừng bỏ lỡ các tin tuyển dụng của Ngân hàng Nhà nước trong tháng 9/2023 này! Cùng UB Academy tìm hiểu các vị trí mà Ngân hàng Nhà nước đang tuyển dụng nhé!

1. Ngân hàng nhà nước (Khu vực phía Bắc) đang tuyển dụng 63 chỉ tiêu

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 13/09/2023 đến ngày 12/10/2023

Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi đường bưu chính theo địa chỉ dưới đây: Trụ sở các NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng.

1.1. Công việc, nhiệm vụ của vị trí Chuyên viên Hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng

Điều kiện chung

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khoẻ để nhận nhiệm vụ, công vụ; 
 • Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Điều kiện về chuyên ngành để ứng tuyển

Ứng viên cần đáp ứng các chuyên ngành sau: Ngân hàng; Tài chính; Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư; Toán kinh tế; Quản lý Kinh tế; Kinh tế học; Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Thống kê kinh tế; Kinh tế kế hoạch; Kinh tế đối ngoại; Kinh tế quốc tế; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Kế toán; Kiểm toán; Luật.

Yêu cầu và nhiệm vụ

Công việc và nhiệm vụ của Chuyên viên về hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng như sau:

 

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, mảng công việc

Công việc cụ thể

2.1

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án.

Tham gia soạn thảo các văn bản theo phân công.

Nội dung, quy định được hoàn thành theo đúng tiến độ, chất lượng, kế hoạch theo yêu cầu của người giao nhiệm vụ, chủ trì.

2.2

Hướng dẫn, giải đáp.

Tham gia soạn thảo văn bản hướng dẫn, giải đáp về chuyên môn, nghiệp vụ theo phân công.

Văn bản, tài liệu được ban hành đúng tiến độ, kế hoạch, thời gian và bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

2.3

Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

Tổ chức theo dõi, kiểm tra, thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá, soạn thảo báo cáo sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện văn bản liên quan đến công tác hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng theo phân công.

1. Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra được thực hiện đúng thời hạn quy định.

2. Nội dung báo cáo, đánh giá có đề xuất kịp thời, đúng kế hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.4

Tham gia thẩm định các văn bản.

Tham gia thẩm định, góp ý các văn bản về công tác hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng theo nhiệm vụ được phân công.

Nội dung tham gia thẩm định, góp ý được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao.

2.5

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công đúng quy định, quy trình công tác, đảm bảo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc.

2.6

Phối hợp thực hiện.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai công việc đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công.

1. Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác phát triển hiệu quả cao.

2. Nội dung phối hợp được hoàn thành đạt chất lượng, theo đúng tiến độ kế hoạch.

2.7

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp.

Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

2.8

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được phân công.

2.9

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

 

1.2. Công việc, nhiệm vụ của vị trí Chuyên viên về Thanh tra, giám sát ngân hàng

Điều kiện chung

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khoẻ để nhận nhiệm vụ, công vụ; 
 • Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Điều kiện về chuyên ngành để ứng tuyển

Ứng viên cần đáp ứng các chuyên ngành sau: Ngân hàng; Tài chính; Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư; Toán kinh tế; Quản lý Kinh tế; Kinh tế học; Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Thống kê kinh tế; Kinh tế kế hoạch; Kinh tế đối ngoại; Kinh tế quốc tế; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Kế toán; Kiểm toán; Luật.

Yêu cầu và nhiệm vụ

Công việc và nhiệm vụ của Chuyên viên về Thanh tra, giám sát ngân hàng như sau:

 

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, mảng công việc

Công việc cụ thể

2.1

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, dự án, đề án.

Tham gia soạn thảo các văn bản theo phân công.

Nội dung, quy định được hoàn thành theo đúng tiến độ, kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu của người chủ trì.

2.2

Hướng dẫn, giải đáp.

Tham gia soạn thảo văn bản hướng dẫn, giải đáp chuyên môn, nghiệp vụ theo phân công.

Văn bản, tài liệu được phê duyệt đúng tiến độ, kế hoạch, thời gian và bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của lãnh đạo quản lý trực tiếp.

2.3

Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

Tổ chức theo dõi, kiểm tra, thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá, soạn thảo báo cáo sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện văn bản về thanh tra, giám sát ngân hàng theo phân công.

1. Văn bản, báo cáo kết quả kiểm tra được thực hiện đúng thời hạn quy định.

2. Nội dung báo cáo, đánh giá có đề xuất kịp thời, đúng kế hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.4

Tham gia thẩm định các văn bản.

Tham gia thẩm định, góp ý các văn bản về thanh tra, giám sát ngân hàng theo nhiệm vụ được phân công.

Nội dung tham gia thẩm định, góp ý được hoàn thành theo đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao.

2.5

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công đúng quy định, quy trình công tác, đảm bảo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc.

2.6

Phối hợp thực hiện.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai công việc đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công.

1. Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác phát triển hiệu quả cao.

2. Nội dung phối hợp được hoàn thành đạt chất lượng, theo đúng tiến độ kế hoạch.

2.7

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp.

Tham dự các cuộc họp liên quan đến công tác lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài đơn vị theo phân công.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

2.8

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được phân công.

2.9

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Xem thêm: Sự kiện phân tích tin tuyển Ngân hàng Nhà nước 2023 do UB Academy tổ chức

 

2. Ngân hàng Nhà nước Trung ương tuyển dụng 108 chỉ tiêu

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 15/09/2023 đến ngày 16/10/2023.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi đường bưu chính theo địa chỉ dưới đây: Tầng 1 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 16 Tông Đản, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

>> Chi tiết thông tin tuyển dụng của Ngân hàng Trung ương 2023

Ngoài 2 vị trí tương đương với Ngân hàng nhà nước miền Bắc, thì Ngân hàng Nhà nước Trung ương tuyển dụng thêm vị trí sau:

2.1. Công việc, nhiệm vụ của vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ Ngân hàng Trung Ương

Điều kiện chung

 • Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam
 • Đủ 18 tuổi trở lên
 • Có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khoẻ để nhận nhiệm vụ, công vụ; 
 • Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Điều kiện về chuyên ngành để ứng tuyển

Ứng viên cần đáp ứng các chuyên ngành sau: Ngân hàng; Tài chính; Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư; Toán kinh tế; Quản lý Kinh tế; Kinh tế học; Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Thống kê kinh tế; Kinh tế kế hoạch; Kinh tế đối ngoại; Kinh tế quốc tế; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Kế toán; Kiểm toán.

Yêu cầu và nhiệm vụ

Công việc và nhiệm vụ của Chuyên viên về Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương như sau:

 

TT

Các nhiệm vụ, công việc

Tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc

Nhiệm vụ, mảng công việc

Công việc cụ thể

2.1

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án.

Tham gia soạn thảo các văn bản theo phân công.

Nội dung, quy định được hoàn thành theo đúng tiến độ, chất lượng, kế hoạch theo yêu cầu của người chủ trì.

2.2

Hướng dẫn, giải đáp.

Tham gia soạn thảo văn bản hướng dẫn, giải đáp về chuyên môn nghiệp vụ theo phân công.

Văn bản, tài liệu được ban hành đúng tiến độ, kế hoạch, thời gian và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của cấp trên.

2.3

Kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các văn bản.

Tổ chức theo dõi, kiểm tra, thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá, soạn thảo báo cáo sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện văn bản liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng trung ương.

1. Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra được thực hiện đúng thời hạn quy định.

2. Nội dung báo cáo, đánh giá có đề xuất kịp thời, đúng kế hoạch, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.4

Tham gia thẩm định các văn bản.

Tham gia thẩm định, góp ý các văn bản về nghiệp vụ ngân hàng trung ương theo nhiệm vụ được phân công.

Nội dung tham gia thẩm định, góp ý hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng do người chủ trì giao.

2.5

Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ được phân công.

Thực hiện các nhiệm vụ được phân công đúng quy định, quy trình công tác, đảm bảo đúng kế hoạch về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc.

2.6

Phối hợp thực hiện.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai công việc đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công.

1. Công việc, nhiệm vụ được giao thông suốt, tạo được mối quan hệ công tác phát triển hiệu quả cao.

2. Nội dung phối hợp được hoàn thành đạt chất lượng, theo đúng tiến độ kế hoạch.

2.7

Thực hiện nhiệm vụ chung, hội họp.

Tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ở trong và ngoài cơ quan theo phân công.

Tham dự đầy đủ, chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu theo yêu cầu.

2.8

Xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác năm, quý, tháng, tuần của cá nhân.

Xây dựng, thực hiện kế hoạch theo đúng kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan và nhiệm vụ được giao.

2.9

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

 

Để tìm hiểu chi tiết hơn về Khung năng lực theo yêu cầu từng vị trí, phạm vi quyền hạn, yêu cầu chi tiết hơn về trình độ/năng lực của mỗi vị trí, vui lòng đăng ký tư vấn tại form tư vấn dưới đây: 

3. Quy trình tuyển dụng Ngân hàng Nhà nước 2023

Thi tuyển Ngân hàng Nhà nước bao gồm 2 vòng:

3.1. Vòng 1 - Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy 

Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

Phần I - Kiến thức chung: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút

Phần II - Ngoại ngữ tiếng Anh: Trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo. Thời gian thi 30 phút. 

Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nói trên, thí sinh nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại Vòng 1 được thi tiếp Vòng 2. Thí sinh được biết kết quả ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy tính

3.2. Vòng 2 - Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi:Thi phỏng vấn (thang điểm 100 điểm)

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển

Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có 15 phút chuẩn bị)

* Ghi chú: Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn tại Vòng 2.

>> Xem thêm: Quy trình tuyển dụng Ngân hàng Nhà nước

4. Lộ trình ôn thi Ngân hàng Nhà nước 2023

Ôn luyện thi Ngân hàng Nhà nước thường được đánh giá là khó vì khối lượng kiến thức lớn, kết hợp với những văn bản hệ thống chính trị, bộ luật dài và khó nhớ. Vì thế, nhiều ứng viên cảm thấy “hoang mang” khi bước đầu bắt tay vào quá trình ôn luyện.

UB Academy giới thiệu đến bạn lộ trình chinh phục Ngân hàng Nhà nước duy nhất trong tháng 9. Hệ thống học tập thông minh, đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp kết hợp với bộ tài liệu được UB  biên soạn lại giúp học viên dễ học - dễ nhớ - sẵn sàng trở thành công chức Ngân hàng Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Lộ trình học giúp bạn: 

 • Nắm chắc hiểu biết chung về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Hệ thống kiến thức chung các văn bản pháp luật
 • Có được đầy đủ kiến thức và kỹ năng làm bài thi, kỹ năng phỏng vấn để vượt qua kỳ thi tuyển dụng Ngân hàng Nhà nước 2023

Đăng ký tư vấn và sẵn sàng học ngay tại đây: