messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Khung Tài Liệu Ôn Tập Ngân Hàng Nhà Nước 2023

Khung tài liệu ôn tập Ngân hàng Nhà nước 2023 do Ngân hàng Nhà nước công bố chính thức trên trang chủ, UB Academy đã tổng hợp trong bài viết dưới đây, các bạn tham khảo ở bài viết dưới đây

Khung tài liệu ôn thi NHNN

1. Tài liệu cho tất cả các vị trí làm việc làm tuyển dụng

1.1. Tài liệu kiến thức chung

a. Nhóm văn bản quy phạm pháp luật

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
 • Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 47/2019/QH14)
 • Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 101/2020/NĐ0CP ngày 28/8/2020)
 • Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 17/2017/QH14)
 • Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010
 • Nghị định 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

b. Nhóm kiến thức thực tiễn

 • Thông tin, báo cáo được công khai trên website NHNN
 • Kiến thức thực tiễn khác về hoạt động ngân hàng (những thông tin cơ bản, được công bố công khai trên các nguồn thông tin chính thống như Tổng cục Thống kê, các trang thông tin điện tử uy tín như vneconomy.vn; thoibaonganhang.vn…)

1.2. Tiếng Anh

Tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

2. Tài liệu chung theo vị trí việc làm cụ thể

Tài liệu chung cho vị trí “Chuyên viên hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng mảng thực thi chính sách tiền tệ” và “Chuyên viên thanh tra, giám sát ngân hàng”

2.1. Nhóm văn bản quy phạm pháp luật

 • Thông tư 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm
 • Thông tư 49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn
 • Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 và Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngày 23/8/2023)
 • Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016)

2.2. Nhóm sách, giáo trình học thuật

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ
 • Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng trung ương
 • Giáo trình Ngân hàng thương mại

3. Tài liệu riêng theo vị trí việc làm cụ thể

Tài liệu riêng cho vị trí “Chuyên viên hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng mảng thực thi chính sách tiền tệ” và “Chuyên viên thanh tra, giám sát ngân hàng”

3.1. Vị trí Chuyên viên hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng - mảng thực thi chính sách tiền tệ, ngân hàng

 • Giáo trình Kinh tế học (tập II - Phần Kinh tế vĩ mô), tác giả PGS. TS. Vũ Kim Dung và PGS. TS. Nguyễn Văn Công, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2012
 • Giáo trình Kinh tế lượng, tác giả GS. TS. Nguyễn Quang Dong và PGS. TS. Nguyễn Thị Minh, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2013
 • Sách Kinh tế học vĩ mô, tác giả Gregory Mankiw

3.2. Vị trí Chuyên viên Thanh tra, giám sát ngân hàng

 • Quyết định số 20/2019/QĐ-TTg ngày 12/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc NHNN
 • Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 của Thống đốc NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Thống đốc NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022)

4. Ôn thi Ngân hàng Nhà nước hiệu quả 

Khoá học luyện thi Ngân hàng Nhà nước được UB Academy thiết kế đặc biệt để không chỉ giúp bạn có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để vượt qua kỳ thi tuyển mà còn mang đến cho bạn những hiểu biết, thông tin hữu ích về Ngân hàng nhà nước. 

>> Đăng ký tư vấn miễn phí tại: