messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Chính sách về Bảo mật và Quyền riêng tư

Bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện cẩn thận trước khi sử dụng website này. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web UB.edu.vn (https://UB.edu.vn), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Những đề nghị thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện sau sẽ không có giá trị hoặc không có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý hay chấp nhận bất kỳ điều khoản và điều kiện sau, bạn nên ngừng sử dụng trang web của chúng tôi ngay lập tức.

.

Xin lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện này không áp đặt riêng cho việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ trên trang web này. Bất kỳ giao dịch được thực hiện bởi UB.edu.vn sẽ được quy định bởi các điều khoản và điều kiện riêng biệt ngoài các Điều khoản này, và sẽ được thông báo để nhận được sự chấp nhận của bạn trước khi bạn đặt hàng.

.

Điều kiện sử dụng

.

Trang web được tạo sẵn cho bạn bởi chúng tôi. Trong khi chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng trang web là khả dụng, chúng tôi không đại diện, bảo đảm, bảo lãnh bất cứ cách nào cho tính liên tục khả dụng của trang web mọi lúc hoặc sử dụng không bị gián đoạn bởi bạn. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động của các trang web theo thời gian tùy theo quyết định của chúng tôi.

.

Như là một điều kiện của việc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý:

.

  • không sử dụng trang web cho bất cứ mục đích trái pháp luật theo luật áp dụng, hoặc bị cấm bởi những điều khoản và điều kiện;
  • không nói xấu, chê bai ai một cách tục tĩu, xúc phạm hoặc gây khó chịu;
  • có trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng của bạn của trang phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành.

.

Chúng tôi có quyền để ngăn chặn hoặc đình chỉ truy cập của bạn vào Trang nếu bạn không tuân thủ bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện hoặc bất kỳ luật áp dụng.

.

Quyền sở hữu, sử dụng và quyền sở hữu trí tuệ

.

Trang web và tất cả các nội dung trong trang web được sở hữu và điều hành bởi chúng tôi và / hoặc người cấp phép của chúng tôi. Chúng tôi và những người cấp phép của chúng tôi bảo lưu tất cả quyền lợi.

.

Trang web được sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không thể chỉnh sửa, sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, chỉnh sửa, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, giấy phép, vùng sâu, liên kết, tạo ra tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng, hoặc bán bất kỳ thông tin hoặc nội dung thu được từ các trang web trừ khi được sự ủy quyền của chúng tôi.

.

Bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các bằng sáng chế, bản quyền tác giả, quyền sở dữ liệu và thương hiệu (cho dù có đăng ký) đang tồn tại bất kỳ nội dung hay tài liệu trên các trang web thuộc về chúng tôi và / hoặc người cấp phép của chúng tôi. Tất cả các quyền đều được bảo vì lợi ích của chính mình và / hoặc người cấp phép của chúng tôi. Không có gì trong các điều khoản và điều kiện cấp cho bạn bất kỳ quyền ở website hoặc các nội dung trong trang web.

.

Những nhãn hiệu và tên thương mại có thể được sử dụng trên các trang web để tham khảo các thực thể tuyên bố các nhãn hiệu và tên của các nhãn hiệu và tên của sản phẩm. Việc sử dụng hoặc sử dụng sai của các nhãn hiệu này hoặc bất kỳ nội dung khác trên trang web ngoại trừ theo quy định tại các điều khoản và điều kiện hoặc trong nội dung trang web, đều bị nghiêm cấm. Không có nội dung trên các trang web được hiểu như tặng, công khai, ngăn cấm hay cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

.

Bài gửi

.

Chúng tôi đánh giá cao từ khách hàng của chúng tôi và hoan nghênh ý kiến của bạn về sản phẩm của chúng tôi, bao gồm cả các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Chính sách công ty của chúng tôi không khuyến khích bạn gửi hoặc gửi cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng không có bằng sáng chế, quảng cáo hay tiếp thị các đề xuất, các ứng dụng bằng sáng chế, mô hình, nguyên mẫu, hoặc bất kỳ thông tin, bằng văn bản hoặc bằng miệng, mà bạn coi là bí mật (gọi chung là ‘bài gửi không mong muốn ‘). Trong khi chúng tôi đánh giá thông tin phản hồi của bạn về các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn hạn chế các ý kiến của bạn với các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi và không gửi bất kỳ bài gửi không mong muốn.

.

Xin lưu ý rằng bất kỳ bài gửi (bao gồm cả những thông tin không mong muốn) làm cho chúng tôi được coi là tài sản của chúng tôi và chúng tôi có quyền sử dụng bất kỳ trình như vậy trong bất cứ cách nào chúng tôi thấy phù hợp. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ nghĩa vụ bảo mật và cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng và / hoặc tiết lộ các bản đệ trình như vậy.

.

Đăng thông tin

.

Ngoại trừ đối với bất kỳ thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập từ bạn mà bị chi phối bởi chính sách bảo mật của chúng tôi, bất kỳ thông tin hoặc tài liệu bạn gửi hoặc chuyển đến cho chúng tôi hoặc các trang web là, và sẽ được đối xử như, không bảo mật và không độc quyền. Bằng cách truyền hay gửi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu, bạn đồng ý rằng chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn cho bất kỳ mục đích, bao gồm sao chép, truyền tải, xuất bản, phát thanh, và gửi bài. Mặc dù chúng tôi có quyền để giám sát hoặc thảo luận, chat, tin đăng, truyền đi, các bản tin và các loại tương tự trên các trang web từ thời gian để thời gian xem xét, chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ nội dung đăng tải trên bất kỳ của các chức năng và cũng không cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, vi phạm, phỉ báng tuyên bố, khiêu dâm, hoặc sự thiếu chính xác trong bất kỳ thông tin đó vào chức năng như vậy. Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào và với bất kỳ lý do gì để loại bỏ bất cứ thông tin hoặc tài liệu được đăng trên các trang web.

.

Từ chối bảo đảm

.

Trong khi chúng tôi nỗ lực hợp lý để có thông tin chính xác và cập nhật trên trang web, chúng tôi không đại diện, bảo đảm hay lời hứa (dù rõ ràng hay ngụ ý) rằng bất kỳ thông tin hoặc vẫn không chính xác, đầy đủ và cập nhật, hoặc phù hợp hoặc phù hợp với mục đích nào. Bất kỳ sự phụ thuộc bạn đặt trên các thông tin trên các trang web có nguy cơ của riêng bạn. Không có gì trong các điều khoản và điều kiện này sẽ hoạt động phương hại đến bất kỳ yêu cầu theo luật định bắt buộc hoặc quyền theo luật định của bạn.

.

Nội dung trên trang web được cung cấp cho mục đích thông tin chung của bạn chỉ và thông báo cho bạn về chúng tôi và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và tin tức, tính năng, dịch vụ và các trang web khác, mà có thể quan tâm. Nó không cấu, tài chính, tư vấn pháp lý kỹ thuật hoặc bất kỳ loại hình khác của tư vấn và không nên dựa vào cho bất kỳ mục đích.

.

Liên kết và các trang web của bên thứ ba

.

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web tài liệu tham khảo hoặc bên thứ ba bên ngoài. Bất kỳ liên kết hoặc tham chiếu này được cung cấp cho chỉ thuận tiện cho bạn. Chúng tôi đã không kiểm soát các trang web bên thứ ba và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin chứa trong chúng. Màn hình hiển thị của bất kỳ siêu liên kết và tham chiếu đến bất kỳ trang web của bên thứ ba không phải là một sự chứng thực của trang web, các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba đó. Việc bạn sử dụng trang web của bên thứ ba có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện của các trang web bên thứ ba.

.

Bảo hành và giới hạn trách nhiệm

.

Bạn đồng ý rằng việc sử dụng của bạn của trang là một ‘như là’ và ‘làm sẵn’ cơ sở. Do đó, chúng tôi cũng không tuyên bố, bảo đảm, điều kiện hoặc các điều khoản khác (dù rõ ràng hay ngụ ý) liên quan đến việc cung cấp các trang web, bao gồm nhưng không giới hạn như để hoàn chỉnh, chính xác và tệ hoặc bất kỳ nội dung và thông tin trên trang web, hoặc là để thỏa mãn chất lượng, hoặc cho mục đích cụ thể.

.

Đến mức tối đa cho phép của pháp luật áp dụng, chúng tôi loại trừ tất cả trách nhiệm pháp lý (cho dù phát sinh trong hợp đồng, sai lầm, và vi phạm nghĩa vụ theo luật định hay không) mà chúng ta nếu không có thể có đối với bạn như là một kết quả của:

.

  • Bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong bất kỳ thông tin hoặc tài liệu trong hoặc liên quan đến các trang web;
  • Không có sẵn các trang web cho lý do nào; và
  • Bất kỳ đại diện hoặc báo cáo được thực hiện trên các trang web.

.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi phải chịu trách nhiệm với bạn cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại (bao gồm nhưng không giới hạn đạo hoặc tổn thất gián tiếp) phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc trông cậy vào, các trang web (bao gồm cả các tải hoặc bất kỳ phần mềm, chương trình hoặc thông tin).

.

Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự sơ suất của chúng tôi, đối với bất kỳ trình bày sai lừa đảo được thực hiện bởi chúng tôi trên các trang web hoặc cho bất kỳ quyền theo luật định khác không có khả năng được loại trừ.

.

Bồi thường

.

Nếu bạn vi phạm của bất kỳ điều khoản và điều kiện, bạn đồng ý bồi thường và giữ chúng vô hại đối với bất kỳ chi phí, chi phí, khiếu nại, tố tụng, hành động, tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm pháp lý phát sinh do chúng tôi liên quan đến hoặc phát sinh từ đó vi phạm.

.

Điều khoản chung

.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi những điều khoản và điều kiện theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng và truy cập vào các trang web bạn đồng ý bị ràng buộc bởi bất kỳ sự thay đổi được thực hiện bởi chúng tôi. Đó là trách nhiệm của bạn để kiểm tra các điều khoản và điều kiện thời gian để xác minh sự thay đổi như vậy.

.

Các điều khoản và điều kiện có chứa toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa chúng tôi và các bạn liên quan đến việc sử dụng của bạn của trang và thay thế và thay thế bất kỳ đại diện, tuyên bố hoặc thông tin liên lạc khác (dù bằng văn bản hoặc bằng cách khác) được thực hiện bởi bạn hoặc chúng tôi mà không phải là ở đây.

.

Nếu bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện cho bất kỳ lý do được tuyên bố vô hiệu hoặc không thể thực thi bởi một tòa án của một thẩm quyền nào, nó sẽ được coi là bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại.

.

Các điều khoản và điều kiện được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam và bạn đồng ý với phán độc quyền của các tòa án của Việt Nam.

Cập nhật lần cuối ngày 03/03/2016