messenger

Chat Mess

zalo

Chat Zalo

phone

Phone

Gọi ngay: 097.5151.777
Hỗ trợ tư vấn: 097.5151.777

Cần bao nhiêu thời gian để thi vào Kho bạc Nhà nước?

Kho bạc Nhà nước 2024 là kỳ thi được rất nhiều ứng viên quan tâm. Trong bài viết này, UB Academy sẽ phân tích Quy trình thi tuyển Kho bạc Nhà nước, các văn bản cần học để thi Kho bạc Nhà nước và thời gian ứng viên cần chuẩn bị cho kỳ thi này.

1. Quy trình thi Kho bạc Nhà nước

Thi tuyển Kho bạc Nhà nước bao gồm 2 vòng: vòng thi trắc nghiệm kiến thức chung và vòng thi viết

Vòng 1 - Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

 • Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính
 • Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:
 • Phần I - Kiến thức chung: 60 câu hỏi, thời gian thi 60 phút

Hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN thuộc Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW, KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố và KBNN khu vực trực thuộc KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 • Phần II - Ngoại ngữ tiếng Anh: 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút
  • Trình độ Bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam với vị trí Chuyên viên tin học (Cơ quan KBNN) và Chuyên viên nghiệp vụ (KBNN Hà Nội, KBNN Thành phố Hồ Chí Minh)
  • Trình độ Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam với vị trí Chuyên viên nghiệp vụ, Chuyên viên tin học (KBNN tỉnh, thành phố còn lại) và Kế toán viên
  • Vị trí Văn thư viên không phải thi ngoại ngữ
 • Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nói trên, thí sinh nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi tại Vòng 1 được thi tiếp Vòng 2. Thí sinh được biết kết quả ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy tính.
 • Không thực hiện việc phúc khảo đổi với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính

Vòng 2 - Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Hình thức thi: Thi viết 
 • Thời gian thi: 180 phút
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

2. Danh sách văn bản cần học

Vòng 1: Kiến thức Chung

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính, KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW, KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố và KTNN khu vực trực thuộc KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW Thời gian thi 60 phút, bao gồm quy định tại các văn bản sau:

Hệ thống chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước, gồm:

 • Hiến pháp năm 2013;
 • Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13
 • Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/08/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Công chức, công vụ và quản lý hành chính nhà nước, gồm:

 • Luật Cán bộ, công chức năm 2008
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12
 • Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2010 của Chinh nhà quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 • Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống KBNN, gồm:

 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính
 • Quyết định của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN ở tính, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Quyết định của Kho bạc Nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Phần II: Ngoại ngữ thi môn Tiếng Anh

Vòng 2: Nghiệp vụ chuyên ngành

a. Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ

 • Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015
 • Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
 • Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019

b. Vị trí Kế toán viên

 • Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015
 • Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 uy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán
 • Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015

c. Vị trí Chuyên viên tin học tại Cơ quan KBNN

Vị trí Chuyên viên tin học phần mềm và cơ sở dữ liệu

 • Kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính
 • Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C
 • Kiến thức cơ bản về câu lệnh truy vấn dữ liệu

Vị trí Chuyên viên tin học quản trị hạ tầng

 • Kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính
 • Kiến thức cơ bản về mạng máy tính: mô hình OSI,thiết bị định tuyến, thiết bị chuyển mạch, thiết bị kết nối không dây
 • Kiến thức cơ bản về hệ điều hành WIndow Server

d. Vị trí Chuyên viên tin học tại KBNN tỉnh, thành phố

 • Kiến thức tổng quan về kiến trúc máy tính
 • Kiến thức cơ bản về mạng, mô hình OSI, phân loại mạng (mạng Bus, Star, Ring)
 • Kiến thức cơ bản về hệ điều hành Window Server

e. Vị trí Văn thư viên

 • Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011
 • Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
 • Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu

3. Cần bao nhiêu thời gian để ôn thi vào Kho bạc Nhà nước?

UB Academy đã tổng hợp giúp bạn quy trình thi Kho bạc Nhà nước cũng như các điều luật, nghị định cần thiết để thi Kho bạc Nhà nước 2024.

Thời gian học để thi Kho bạc Nhà nước tùy thuộc vào từng ứng viên, có những ứng viên đã chuẩn bị hàng năm cho kỳ thi công chức Kho bạc này. Tuy nhiên, kết quả thi không phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian ôn thi mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác (như khả năng học thuộc, hệ thống kiến thức, thực hành thực tế,...). Nếu không có phương pháp ôn thi hiệu quả, thì dù bạn có chuẩn bị trước cả năm cũng chưa chắc đem lại kết quả tốt.

Với lộ trình của UB Academy, bạn sẽ được tổng hợp toàn bộ kiến thức một cách dễ hiểu, đan xen thực hành giải đề thực tế các năm. Lộ trình giúp bạn chinh phục Kho bạc Nhà nước 2024