Cách tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ

Tỷ lệ này được biểu hiện bằng mức lãi suất mà nếu dùng nó để quy đổi dòng tiền tệ của dự án thì giá trị hiện tại thực thu nhập bằng giá trị hiện tại thực chi. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return – IRR) Công thức tính tỷ suất … Continued

ĐƠN HÀNG ĐÃ ĐƯỢC XÁC NHẬN

Bạn sẽ nhận được thông tin về khoá học sau khi thanh toán học phí thành công.